Vant Weapp 0.3.8 更新内容:

Improvements

Bug Fixes

Vant Weapp 是有赞移动端组件库 Vant 的小程序版本,两者基于相同的视觉规范,提供一致的 API 接口,助力开发者快速搭建小程序应用。新闻来源:Vant Weapp 0.3.8 发布,有赞小程序 UI 组件库